درباره حسین آزادی

حسين آزادى
متولد ١٣٥٧ بهار(همدان)
١٣٨٤.فارق التحصيل كارشناسى نقاشى از دانشكده هنرهاى زيبا ، دنشگاه تهران
١٣٧٧.ديپلم گرافيك از هنرستان هنرهاى زيبا
نمايشگاه انفرادى:
١٣٩٧.خالى از خيال. گالرى اعتماد. تهران_ايران
١٣٧٨.چيدمان.گالرى ٦٦.تهران_ايران

نمايشگاه های انفرادى

١٣٩٧.خالى از خيال. گالرى اعتماد. تهران_ايران
١٣٧٨.چيدمان.گالرى ٦٦.تهران_ايران

همکاری ها

نمايشگاه های گروهى

١٣٩٧.خانه آسيا.لندن_انگلستان
١٣٩٦.ستار من.گالرى خاك.تهران_ايران
١٣٩٥.بزرگداشت استاد كامبيز درم بخش.خانه هنرمندان.تهران_ايران
١٣٩٥.هفته هنرهاى شهرى.فرهنگسراى نياورن.تهران_ايران
١٣٩٤.چهار سال ،چهار پروژه. همكارى با خانم بيتا فياضى.خانه نفل نشاتو.تهران _ايران

١٣٩٣ . ايرانو ميوتومورفوسيس.نت. هنرمندان معاصر ايران. لوچيانو بنتون_ايتاليا
١٣٩٣.رعد.اكسپو هنر هاى
١٣٩٢ .خانه هنرمندان  .تهران_ايران
١٣٨٨ مجيك پرشيا.دبى_امارات متحد عربى
١٣٧٧ .جشنواره خوارزمى. همدان_ايران
١٣٧٧جشنواره  هنرهاى تجسمى ،استاد پيرنيا. يزد_ا…